Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2023/24. godinu

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2023/24 redovnim studentima prvih godina na javnim državnim visokoškolskim ustanovama, odnosno sljedećim fakultetima:

 • Elektrotehnički fakultet
 • Mašinski fakultet
 • Građevinski fakultet
 • Arhitektonski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Pravni fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Fakulteti umjetnosti

i svi ostali fakulteti

 1. OPŠTI USLOVI
 2. Da je podnosilac državljanin Republike Srpske sa stalnim mjestom prebivališta u Trebinju.
 3. Da je podnosilac prijave upisan prvi put, kao redovan student, na prvu godinu studija na jednom od fakulteta za koje se odobrava stipendija.
 4. Da podnosilac prijave nije korisnik stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica.

Podnosilac prijave mora kumulativno ispuniti sve gore navedene uslove da bi stekao pravo na dodjelu stipendije, u suprotnom prijava podnosioca neće se razmatrati.

 • NAČIN KONKURISANJA
 • Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu koji je dostupan na internet stranici fondacije, www.fondacijalukacelovic.com.
 • Potvrdu fakulteta da je podnosilac zahtjeva upisan prvi put kao redovan student prve godine.
 • Kopiju lične karte podnosioca zahtjeva.

Sva priložena dokumeta moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, kao i potvrde i izjave koje moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Podnosilac prijave je obavezan priložiti ovjerenu izjavu u kojoj pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su sva priložena dokumeta vjerodostojna i tačna.

Stipendije će se dodjeljivati na osnovu utvrđenog redosljeda prvenstva od strane komisije za dodjelu stipendija, primjenom sljedećih kriterija:

 1. Uspjeh u završnoj godini srednje škole
 2. Materijalni položaj
 3. Izbor upisanog fakulteta
 • POSTUPAK KONKURISANJA I ODLUČIVANJA
 • Prijave sa potrebnom dokumetacijom na raspisani konkurs mogu se dostaviti putem zvaničnog sajta fondacije do 31. avgusta 2023.
 • Izabrani kandidati će biti u obavezi da dostave originalnu dokumentaciju na zahtjev komisije.
 • Komisija za stipendije utvrđuje prijedlog rang liste i objavljuje rezultate konkursa na zvaničnom sajtu fondacije 15 dana po završetku konkursa.

Popunjen obrazac za prijavu na konkurs poslati na e-mail Fondacije: info@fondacijalukacelovic.com.